PELIAS Mobile - Historien

PELIAS Mobile ble etablert den 29.11.2007, med det formål å selge løsninger som var under utvikling for PELIAS Norsk Skadedyrkontroll. Fokuset for PELIAS Norsk Skadedyrkontroll var å fjerne unødvendig arbeid og feilkilder knyttet til manuell registrering av besøksdata fra kunder over hele Norge.

Fra denne enkle filosofien, ble det etter hvert produsert et utall med løsninger, under er noen av de viktigste i kronologisk rekkefølge. PELIAS Mobile

Lønnsautomatisering

Avlønningssystem automatisert internt i PELIAS. Lønnsproduksjon består av en fastlønn, en provisjonssats og en produksjonsmatrise. Er basert på utført arbeid, salg, innbetalinger fra kunde osv. En del faktorer gjorde lønnsberegningene tunge og vanskelige, blant annet deling av lønn for arbeid, når dette ble gjort av flere ansatte samtidig. Gammelt system innebar mye administrasjon, doble kopier av fakturaer, store og uoversiktlige lister over besøk, salg samt innbetalinger.

 

Vis mer
Kvalitetssystem

Kvalitetssystem overvåkning og håndteringer internt i PELIAS. Fortløpende utvikling av løsninger knyttet til PELIAS ISO 9001 sertifisering, nå i standard 9001:2008. Standarden har fokus på kundetilfredshet og PELIAS sin utfordring er da å definere hva som kan skape avvik, hvordan unngå situasjonene eller minimere mulighetene for at disse skal oppstå. De største og første utfordringene som måtte håndteres var bl.a. manglende besøk hos kunde, feil fakturering, manglende kommunikasjon mellom PELIAS og kunde, oppfølging og kvalitetssikring av arbeidsmetoder og effektivitet.

Vis mer
Strekkodeleser for kameramobil

Strekkodeleser for mobiltelefon (Symbian OS).Startet som et forskningsprosjekt gjennom Innovasjon Norge, og med vitenskapelig kompetanse fra Sintef. Formålet var å dokumentere fysisk oppmøte, samt registrere besøk i Visma Business.

 

Vis mer
Elektronisk Kjørebok

Det ble naturlig å utvide funksjonaliteten for telefonen og senere PC til og kunne dokumentere kjøring som et ledd i dokumentasjon ovenfor både myndighetene og PELIAS, samt å skape en bedre oversikt over bilparken.

 

Vis mer
Radioåter

Radioåter ble etablert som en ide høsten 2005. Poenget med disse var å kunne sikre høyrisiko områder mot rotter og mus, samtidig som stadig strengere myndighetskrav knyttet til bruk av aktivt åte, måtte tilfredsstilles. Det var ønskelig å kunne sette ut åtestasjoner ladet med en duft (attraksjonsvæske), ikke med gift eller annen åte som kunne ødelegges over tid. Åtestasjonene måtte kunne sende varsel hvis det skjedde noe. og det måtte være en funksjon for å sikre at stasjonen var «i live» og kunne konfigurere denne fra ekstern lokasjon.
Telenor Partner

Vis mer
Servicerapport

Alle besøk i PELIAS dokumenteres gjennom en skriftlig rapport, med kopi til kunde. De fortrykte rapportene ble sendt pr. post hver fredag, til hovedkontoret på Elverum. Rapportene ble så håndtert av administrasjon. For å redusere papir forbruk, arbedstid og feil ble prosjektet iverksatt.

Vis mer

Utlisting av kjørebok  

Som en kuriositet har vi lagt med en Youtube video som dokumenterer vår testing av PC, klarer du 8 minutter så kan vi garantere en overraskende slutt :-)

Arbeidsliste / Dagsrapport

Arbeidsliste og dagsrapport måtte også genereres samtidig med produksjon av rapportene. Målet med denne delen av programmet var å gi servicerapporten informasjon om behandlingsstedet og avtalen som da var registrert i Visma Business. (PELIAS byttet ERP/CRM/logistikk løsninger den 01.05.2005, med det målet for øye å kunne kommunisere all informasjon nødvendig for driften mellom ansatte i administrasjon og den enkelte ansatte i felt.)Samtidig var det et ønske om å få oversikt over produkter i bruk hos våre kunder og å gjenspeile de produktene i rapporten og samtidig holde økonomisk kontroll via Visma. Kjørebok ble også tatt med på denne plattformen.

 

Microsoft Partner Visma Partner

 

Vis mer
Factoring - Sparebank1

I 2007 besluttet PELIAS å sette deler av oppfølging av utsendte fakturaer på factoring, leverandør som da ble valgt var Sparebank1. Da prosessen med å overføre data for videre oppfølging hos Sparebank1 var tidkrevende og ikke med en implementasjon direkte i Visma. Besluttet PELIAS å lage en data-/overføringsløsning til Sparebank1, banken var også positiv til dette, da de ønsket å kunne benytte løsningen mot sine øvrige kunder med Visma Business.
Vis mer
Kart

Digitale kart var neste ledd av dokumentasjon som ikke var sentralisert. Med digitale kart menes oversiktskart over sikring PELIAS gjennomfører ute hos sine kunder. Formålet med å få dette elektronisk var at det skulle være mulig for en vikarierende eller nyansatt tekniker å enkelt lokalisere PELIAS utstyr utplassert hos den enkelte kunde, samtidig som det skulle være mulig for kunde å identifisere raskt hvor sikring var, hva som var i det enkelte sikringspunkt (HMS). Også radioåter ble en naturlig del av registreringen i kartet.

Vis mer
Avtaler - nye ordre

For å total automatisere og effektivisere organisasjonen gjensto en stor oppgave, det å registrere nye aktører for å knytte dem til ordre og produktene i ordrelinje - i Visma Business.
Utfordringene var mange, men dobbelt registreringer av aktører, med tilhørende feil i reskontro var en av de store.
PELIAS benytter samme ordrenummer (avtalenummer) for alle registreringer knyttet til en avtale, her legges all info, deriblandt CRM data, fakturadata og logistikkdata

Vis mer
SMS tjenester

Kommunikasjon er en viktig og helt nødvendig faktor for å sikre en god kundeoppfølging.

Det å knytte SMS løsninger direkte til aktøroppfølging og ordre i Visma, gir en sikker og god kommunikasjon mellom administrasjon og serviceteknikere i felt.

Det å få registrert henvendelsen og sendt melding i en og samme operasjon, har også fordelen med at mottaker kan lese meldingen når han eller hun faktisk har mulighet. Samtidig kan meldingssvar også lagres og logges direkte i Visma Business.

Registreringene gir mulighet for å kunne følge opp henvendelser som ikke er behandlet innen gitte tidsfrister.

Factoring Svea Finans

Med bakgrunn i forhandlinger og en totalvurdering av tilbud, ble factoring flyttet fra Sparebank1 til Svea Finans den 01.06.2013.

Programmet for håndtering av data til og fra Visma Business ble forbedret, med mer solid feilhåndteringer, bedre loggfiler og et bedre brukergrensesnitt.

Løsningen er en enkel installasjon, som fungerer direkte etter installasjon, kun enkle grep med hvor filer skal lagres, og områder for overføring er nødvendig å angi.

Datatrafikken styres fortsatt av Journalnummer og fungerer utmerket.

PELIAS Mobile